Obchodní podmínky

1.1. Naše obchodní jméno je SWEET & HEALTHY, vlastníkem je společnost Fast & Healthy food services, s.r.o., IČ : 039 61 443, se sídlem Lamačova 909/25, Praha 5, PSČ 152 00. Provozujeme bistro s veganskou a vitariánskou stravou s názvem FAST & HEALTHY na adrese Na Strži 1721/63a, Praha 4, PSČ 140 00 (dále jen "provozovna"). Provozní doba provozovny je pondělí až pátek od 8 do 19 hodin.

1.2. Vlastníme a provozujeme internetovou stránku www.sweetandhealthy.cz. (dále jen „stránka").

1.3. Tyto obchodní podmínky (dále jen „VOP") upravují práva a povinnosti mezi námi jako prodávajícím a Vámi jako kupujícím našich výrobky a zboží, které je možné objednat přes stránku a spolu s potvrzenou objednávkou tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Kupující je vázán VOP okamžikem odeslání objednávky, kterým stvrzuje, že se s nimi seznámil a že s nimi souhlasí.

1.4 Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které kupní smlouva neupravuje, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634 / 1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

1.5. Pokud tyto VOP změníme, upozorníme Vás na stránkách a budete mít možnost se s nimi seznámit před odesláním Vaší objednávky. Nové VOP jsou závazné okamžikem odeslání Vaší objednávky.

1.6. Na stránce je možné si objednat celé dorty, menší dezerty a další produkty, které na stránce najdete. Před odesláním objednávky kupující zadá počet kusů výrobků, případně další volitelné parametry, jako například typ sladidla, které si přeje objednat a rovněž způsob doručení a způsob platby. Rychlost vyřízení objednávky je závislá na statutu dostupnosti. Je-li dostupnost produktu označena slovem „Skladem“, produkt je připraven k expedici a je okamžitě připraven k předání kupujícímu. Pokud je dostupnost označena slovem „Vyrobíme“, produkt je připravován, resp. vyráběn až na základě objednávky. Prodávající se v takovém případě vynasnaží udělat maximum proto, aby byl produkt k vyzvednutí do 24 hodin od zadání objednávky kupujícím. Doba výroby může být i kratší v závislosti na osobní dohodě prodávajícího a kupujícího a produkční kapacitě prodávajícího. Před odesláním objednávky uvede kupující kontakt na sebe ve formě e-mailu a telefonního čísla.

1.7. Po odeslání objednávky kupující obdrží od prodávajícího na jím uvedený e-mail zprávu potvrzující její přijetí včetně rekapitulace objednávky.

1.8. Ceny uvedené u jednotlivých prodejních položek na stránce jsou včetně DPH.

1.9. Odesláním objednávky kupující vyslovuje svůj souhlas s převzetím a zaplacením objednaných položek výrobků a zboží.

1.10. Způsob dodání objednávky - objednávku je možné vyzvednout buď v místě provozovny nebo má kupující možnost si nechat objednávku dovézt, nachází-li se jím preferované místo předání v oblasti, kam prodávající objednávky rozváží. Mapa rozvozu je k dispozici na kartě "Jak nakupovat?". Možnost dovezení objednávky je kupujícímu k dispozici při objednávce v hodnotě nad 500 Kč.

1.11. Kupní cena je splatná při převzetí výrobků a zboží, a to v hotovosti či platební kartou v provozovně, nebo v hotovosti při převzetí na jiném místě (při rozvoru objednávky mimo provozovnu). Při převzetí zboží mimo provozovnu není možné platit platební katrou.

1.12. Prodávající vystavuje kupujícímu řádný doklad s položkovým uvedením cen veškerých dodaných výrobků a zboží.

1.13. S ohledem na charakter zboží, které se rychle kazí, není kupující dle § 1837 písm. e) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník oprávněn od smlouvy odstoupit.

1.14. V případě zrušení objednávky ze strany kupujícího, kdy prodávající již na objednávce začal pracovat, je kupující povinen konat následovně: najít kupujícího, který odkoupí jeho výrobky a zboží nebo uhradit 100 % ceny objednávky v provozovně, případně po dohodě s prodávajícím, též uhradit formou převodu částky na účet prodávajícího, který je 8612048001/5500.

1.15. Internet je nestabilní médium, proto nemůžeme zaručit nepřerušení či bezchybné připojení na naše stránky, stejně jako neodpovídáme za funkčnost a kompatibilitu našich stránek s Vaším softwarem či výskyt aplikací, které mohou ohrozit či poškodit některá zařízení.

1.16. Vyhrazujeme si právo omezit přístup na stránky kdykoliv bez předchozího upozornění, zejména za účelem údržby a aktualizace našich stránek.

1.17. Obsah stránky zahrnující zejména texty, fotografie, grafická a jiná výtvarná díla, software, ochranné známky a jiná práva požívající ochrany je výlučným vlastnictvím společnosti Fast & Healthy food services, s.r.o. a nesmí být užívána v nejširším významu bez předchozího písemného souhlasu jednatelů společnosti Fast & Healthy food services, s.r.o.

1.18. Zahrnutí této stránky částečně či úplně na stránky třetích osob je přípustné pouze po předcházejícím písemném souhlasu jednatelů společnosti Fast & Healthy food services, s.r.o.

1.19. Osobní údaje kupujících požadované v objednávkovém formuláři shromažďujeme v nezbytném rozsahu za účelem dokončení a zpracování procesu objednávky, zjištění zpětné vazby zákazníků a informování zákazníků o aktuální či sezonní nabídce.

1.20. Kupující vyslovuje svůj souhlas se zasíláním pravidelného emailového zpravodaje s aktuální nabídkou, aktuálními recepty a dalšími informacemi, který zasíláme s ohledem na povahu našeho obchodu, tj. neustále se měnící nabídku. Každý kupující má možnost se od něj odhlásit žádostí přes emailovou adresu info@fastandhealthy.cz.

1.21. Kupující vyslovuje svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení uzavřením kupní smlouvy a to až do doby odvolání takového souhlasu. Prodávající se zavazuje nezpřístupnit osobní údaje o kupujících získané svojí obchodní činností žádné další osobě. Dále se zavazuje zabezpečit databázi s osobními údaji kupujících proti zneužití.

1.22. Zákazník má právo na ochranu svých osobních údajů a rovněž právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv dle § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tato oprava je možná prostřednictvím zaslání informací o změně na emailovou adresu info@fastandhealthy.cz.

1.23. Tyto podmínky ve spojení s objednávkou, kterou kupující činí na našich stránkách, představují úplnou dohodu o kupní smlouvě. Stane-li se některá její část neplatná, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

1.24. Smlouva se řídí českým právem a veškeré spory jsou příslušné českým soudům.