možnosti plateb

VOP a GDPR

1.1. Naše obchodní jméno je SWEET & HEALTHY, vlastníkem je společnost Fast & Healthy food services, s.r.o., IČ : 039 61 443, se sídlem Lamačova 909/25, Praha 5, PSČ 152 00 (dále jen "výrobce"). Provozujeme zdravou výrobnu sladkých veganských a raw veganských dezertů na adrese Libeňský ostrov 1555/5, Praha 8, PSČ 18000 (dále jen "provozovna"). Provozní doba provozovny je pondělí až pátek od 8 do 13 hodin.

1.2. Vlastníme a provozujeme internetovou stránku www.sweetandhealthy.cz. (dále jen „stránka").

1.3. Tyto obchodní podmínky (dále jen „VOP") upravují práva a povinnosti mezi námi jako prodávajícím a Vámi jako kupujícím našich výrobky a zboží, které je možné objednat přes stránku a spolu s potvrzenou objednávkou tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Kupující je vázán VOP okamžikem odeslání objednávky, kterým stvrzuje, že se s nimi seznámil a že s nimi souhlasí.

1.4 Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které kupní smlouva neupravuje, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634 / 1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

1.5. Pokud tyto VOP změníme, upozorníme Vás na stránkách a budete mít možnost se s nimi seznámit před odesláním Vaší objednávky. Nové VOP jsou závazné okamžikem odeslání Vaší objednávky.

1.6. Na stránce je možné si objednat celé dorty, menší dezerty a další produkty, které na stránce najdete. Před odesláním objednávky kupující zadá počet kusů výrobků, případně další volitelné parametry, jako například typ sladidla, které si přeje objednat a rovněž způsob doručení a způsob platby. Rychlost vyřízení objednávky je závislá na statutu dostupnosti. Je-li dostupnost produktu označena slovem „Skladem“, produkt je připraven k expedici a je okamžitě připraven k předání kupujícímu. Pokud je dostupnost označena slovem „Vyrobíme“, produkt je připravován, resp. vyráběn až na základě objednávky. Prodávající se v takovém případě vynasnaží udělat maximum proto, aby byl produkt k vyzvednutí do 24 hodin od zadání objednávky kupujícím, pokud to čas objednání ve vztahu k provozní době umožňuje (např. objednání po provozní době nezaručuje stihnutí výroby dortu do druhého dne). Doba výroby může být i kratší v závislosti na osobní dohodě prodávajícího a kupujícího a produkční kapacitě prodávajícího. Před odesláním objednávky uvede kupující kontakt na sebe ve formě e-mailu a telefonního čísla.

1.7. Po odeslání objednávky kupující obdrží od prodávajícího na jím uvedený e-mail zprávu potvrzující její přijetí včetně rekapitulace objednávky.

1.8. Ceny uvedené u jednotlivých prodejních položek na stránce jsou včetně DPH.

1.9. Odesláním objednávky kupující vyslovuje svůj souhlas s převzetím a zaplacením objednaných položek výrobků a zboží.

1.10. Způsob dodání objednávky - objednávku je možné vyzvednout buď v místě provozovny, smluvených odběrných místech nebo má kupující možnost si nechat objednávku dovézt. Rozvoz je třeba osobně konzultovat s výrobcem. Výrobce si vyhrazuje právo přizpůsobit čas doručení svým doručovacím možnostem. Doručení je zpoplatněno. Cena dopravy je závislá na vzdálenosti místa doručení od provozovny a bude zákazníkovi sdělena v rámci telefonické nebo e-mailové komunikace se zástupcem výrobce. Cena dopravy tedy nemusí být součástí výsledné ceny objednávky generované ze stránky. 

1.11. Kupní cena je splatná při převzetí výrobků a zboží, a to v hotovosti v provozovně, v hotovosti či platební kartou v rámci externích odběrných míst nebo v hotovosti při převzetí na jiném místě (při rozvoru objednávky mimo provozovnu). Při převzetí zboží mimo provozovnu není možné platit platební katrou.

1.12. Prodávající vystavuje kupujícímu řádný doklad s položkovým uvedením cen veškerých dodaných výrobků a zboží.

1.13. S ohledem na charakter zboží, které se rychle kazí, není kupující dle § 1837 písm. e) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník oprávněn od smlouvy odstoupit.

1.14. V případě zrušení objednávky ze strany kupujícího, kdy prodávající již na objednávce začal pracovat, je kupující povinen konat následovně: najít kupujícího, který odkoupí jeho výrobky a zboží nebo uhradit 100 % ceny objednávky v provozovně, případně po dohodě s prodávajícím, též uhradit formou převodu částky na účet prodávajícího, který je 8612048001/5500.

1.15. Internet je nestabilní médium, proto nemůžeme zaručit nepřerušení či bezchybné připojení na naše stránky, stejně jako neodpovídáme za funkčnost a kompatibilitu našich stránek s Vaším softwarem či výskyt aplikací, které mohou ohrozit či poškodit některá zařízení.

1.16. Vyhrazujeme si právo omezit přístup na stránky kdykoliv bez předchozího upozornění, zejména za účelem údržby a aktualizace našich stránek.

1.17. Obsah stránky zahrnující zejména texty, fotografie, grafická a jiná výtvarná díla, software, ochranné známky a jiná práva požívající ochrany je výlučným vlastnictvím společnosti Fast & Healthy food services, s.r.o. a nesmí být užívána v nejširším významu bez předchozího písemného souhlasu jednatelů společnosti Fast & Healthy food services, s.r.o.

1.18. Zahrnutí této stránky částečně či úplně na stránky třetích osob je přípustné pouze po předcházejícím písemném souhlasu jednatelů společnosti Fast & Healthy food services, s.r.o.

1.19. Osobní údaje kupujících požadované v objednávkovém formuláři shromažďujeme v nezbytném rozsahu za účelem dokončení a zpracování procesu objednávky, viz blíže v sekci Informace o zpracování osobních údajů (GDPR).

1.20. Tyto podmínky ve spojení s objednávkou, kterou kupující činí na našich stránkách, představují úplnou dohodu o kupní smlouvě. Stane-li se některá její část neplatná, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

1.21. Smlouva se řídí českým právem a veškeré spory jsou příslušné českým soudům.

 

 

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

Společnost Fast & Healthy food services, s.r.o., se sídlem ­­­­­­­­­­­­­­­­Lamačova 909/25, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 240442 (dále i jen „Společnost“) zpracovává v souvislosti se svojí hospodářskou činností v restaurační a cukrářské oblasti osobní údaje zejména těchto kategorií subjektů údajů:

  1. Zákazníci bistra a e-shopu Společnosti, bývalí zákazníci bistra a e-shopu Společnosti
  2. Obchodní partneři Společnosti nebo potencionální obchodní partneři Společnosti a jejich zástupci, zaměstnanci či jimi určené kontaktní osoby.

Osobní údaje zpracovává Společnost jako správce.

Společnost nepředává žádné osobní údaje, které zpracovává jako správce, do třetí země (tj. země mimo Evropskou unii) ani žádné mezinárodní organizaci.

Při zpracování osobních údajů ze strany Společnosti nedochází k rozhodování, které by bylo založeno výlučně na automatizovaném zpracování včetně profilování. Dílčí procesy zpracování však mohou probíhat automatizovaně.

Subjekty údajů mají vůči Společnosti právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu či doplnění. V závislosti na konkrétním druhu zpracování může subjektům údajů vůči Společnosti vzniknout též právo na výmaz (tzv. právo být zapomenut), právo na omezení zpracování anebo právo vznést námitku.

Tato práva mohou subjekty údajů uplatnit elektronicky e-mailem na adresu  info@fastandhealthy.cz nebo písemně dopisem doručeným na adresu naší provozovny bistra Pankrácký Rynek, Na Strži 1721/63, Praha 4, 140 00 nebo adresu sídla.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracování jeho osobních údajů ze strany Společnosti je jakkoliv závadné, má právo obrátit se na jednatele společnosti nebo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

 

  1. Pro zákazníky bistra a e-shopu Společnosti a bývalé zákazníky bistra a e-shopu Společnosti

Účel a právní základ zpracování

Účelem zpracování osobních údajů zákazníků je řádné uzavření a plnění smlouvy uzavřené mezi Společností a příslušným zákazníkem včetně vymáhání eventuálních nároků spojených se smlouvou. Toto zpracování osobních údajů je prováděno pouze v případě, kdy si zákazník objednává zboží v našem e-shopu http://www.sweetandhealthy.cz/ nebo osobně v provozovně našeho bistra v případě, že zboží je zákazníkovi dodáno později ve sjednaném termínu.

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje zákazníků Společnosti, mohou být předávány v souvislosti s plněním zákonných či smluvních povinností Společnosti následujícím příjemcům: orgánům daňové správy ČR či jiným orgánům veřejné správy ČR (při výkonu jejich působnosti).

Zpracováním osobních údajů zákazníků Společnosti mohou být pověřeni následující zpracovatelé: poskytovatelé informačních systémů používaných Společností, poskytovatelé datových úložišť, poskytovatelé archivačních služeb, poskytovatelé účetnictví či personalistiky, auditoři, daňoví či právní poradci (v rozsahu nezbytně nutném v souvislosti s poskytováním služeb pro Společnost).

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje zákazníků Společnosti (včetně bývalých zákazníků) jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu příslušného zákazníka Společnosti a dále ještě po dobu, kdy mohou být uplatněna jakákoliv práva z těchto smluvních vztahů vyplývající nebo s nimi související. Osobní údaje vtělené do dokumentů, pro které jsou zvláštními právními předpisy předepsány delší archivační doby, jsou uchovávány po takto stanovené delší archivační doby.

Požadavek poskytnutí osobních údajů

V rozsahu, v jakém je zpracování osobních údajů nezbytné pro přípravu, uzavření a plnění (příp. vymáhání) smlouvy mezi Společností a zákazníkem (bývalým zákazníkem) Společnosti je poskytnutí osobních údajů smluvním požadavkem. Pokud osobní údaje nebudou poskytnuty, nemůže dojít ke vzniku smluvního vztahu mezi zákazníkem a Společností.

 

 

  1. Pro obchodní partnery Společnosti nebo potencionální obchodní partnery Společnosti (jejich zástupce, zaměstnance či jimi určené kontaktní osoby)

Účel a právní základ zpracování

Účelem zpracování osobních údajů obchodních partnerů Společnosti (jejich zástupců, zaměstnanců či kontaktních osob) je řádné projednání, uzavření a plnění smlouvy uzavřené mezi Společností a příslušným obchodním partnerem.

Příjemci osobních údajů

Údaje obchodních partnerů Společnosti (příp. jejich zástupců, zaměstnanců či kontaktních osob) mohou být předávány v souvislosti s plněním zákonných či smluvních povinností Společnosti následujícím příjemcům: orgánům daňové správy ČR či jiným orgánům veřejné správy ČR (při výkonu jejich působnosti).

Zpracováním osobních údajů obchodních partnerů (příp. jejich zástupců, zaměstnanců či kontaktních osob) mohou být pověřeni následující zpracovatelé: poskytovatelé informačních systémů používaných Společností, poskytovatelé datových úložišť, poskytovatelé archivačních služeb, poskytovatelé účetnictví či personalistiky, auditoři, daňoví či právní poradci (v rozsahu nezbytně nutném v souvislosti s poskytováním služeb pro Společnost).

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje obchodních partnerů Společnosti (příp. jejich zástupců, zaměstnanců či kontaktních osob) jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního (obchodního) vztahu mezi Společností a příslušným obchodním partnerem a dále ještě po dobu, kdy mohou být uplatněna jakákoliv práva z těchto smluvních vztahů vyplývající nebo s nimi související. Osobní údaje vtělené do dokumentů, pro které jsou zvláštními právními předpisy předepsány delší archivační doby, jsou uchovávány po takto stanovené delší archivační doby.

Požadavek poskytnutí osobních údajů

V rozsahu, v jakém je zpracování osobních údajů nezbytné pro přípravu, uzavření a plnění (příp. vymáhání) smlouvy mezi Společností a obchodním partnerem je poskytnutí osobních údajů smluvním požadavkem. Pokud osobní údaje nebudou poskytnuty, může to mít za následek nemožnost vzniku smluvního vztahu mezi příslušným obchodním partnerem a Společnosti.